Wie zijn Wij

Een stichting die zich inzet voor de kansarme bevolking in het  zuiden van Sri Lanka middels het lokaal ondersteunen van onderwijs aan kinderen en jongvolwassenen. De Van der Looij stichting steunt waar mogelijk ook andere projecten waar kansarmen worden opgevangen en een menswaardig bestaan wordt geboden. Te denken valt hier aan het ondersteunen van de opvang van bejaarde wezen in seniorhome Senehasa. Dit bejaardenhuis draagt zorg voor de bejaarden die na de tsunami in 2004 alleen overbleven en op geen familieopvang meer konden rekenen. Vanuit de Van der Looij Stichting zijn toen initiatieven ontwikkeld om zulk opvangtehuis in Baddegama van de grond te tillen. Met enorm veel steun van grote en kleine donateurs uit Nederland is dat tehuis in 2009 gerealiseerd en intussen draagt de Stichting Senehasa uit Valkenburg de verantwoordelijkheid voor continuïteit van dit tehuis. Met deze stichting werkt de Van der Looij stichting nauw samen. Verder draagt de stichting incidenteel een steentje bij om opvangcentra voor gehandicapte meisjes en vrouwen draaiende te houden. De Van der Looij stichting heeft ook een stap gezet om de projecten in Baddegama op termijn selfsupporting te maken. Dat doet de stichting in goede samenwerking met de reeds genoemde stichting Senehasa en VMBO Maastricht. Onder leiding van de uit Mechelen afkomstige lerares Tiny Maas gaat er jaarlijks een vijftiental leerlingen van VMBO Maastricht (voorheen Porta Mosana) naar de projecten om er daadwerkelijk fysieke maar ook financiële bijstand te verlenen. Als juweeltje is daarbij in 2016 Robs Educational Farm tot stand gekomen, een kleinschalige boerderij, waarop aankomende agrariërs het vak kunnen leren en waarvan de voedselopbrengsten naar de schoolkinderen en de bewoners van de overige projecten gaan.

Om meer body onder zijn onbaatzuchtig sociaal werk in Sri Lanka te krijgen, richtte Harrie van der Looij op 20 oktober 2004 bij notariële acte een stichting op: ‘Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka’. De stichting heeft haar zetel in Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem. In de notariële acte is de doelstelling van de stichting als volgt weergegeven: Het verhogen van de levensstandaard van de bevolking in de regio Baddegama in Sri Lanka.

Dit doel tracht de stichting onder meer te verwezenlijken door:

  • Financiële en morele ondersteuning van de school voor kansarme en gehandicapte kinderen in Baddegama, behorende tot het Van der Looij Free Nursery and Welfare Complex.
  • Het treffen van basis gezondheidsvoorzieningen, plus scholing en voorlichting op dat terrein.
  • Het verlenen van hulp aan vrouwen door scholing en economische ontwikkeling.
  • Het aanbieden van een beroepsopleidende leerweg op Robs Educational Farm.
  • Het ondersteunen van opvangtehuizen voor gehandicapten.

Historie:
Tijdens een van zijn reizen ontmoette pater Dr. Harrie Van der Looij in september 1986 de boeddhistische monnik Ven. B. Gunarathana Thero. Gunarathana, zelf afkomstig uit een zeer arm gezin. Hij zette zich in voor de arme bevolking in de regio Baddegama.  Zij waren het er snel over eens dat de arme bevolking slechts gebaat is bij hulp op het gebied van de gezondheidszorg, scholing en sociale veiligheid. Door hen werd met financiële hulp vanuit Nederland (o.a. Mechelen, waar pater Van Der Looij een tijd lang als pastoor werkzaam was), een schooltje gesticht voor de kansarme kinderen uit de omgeving van Baddegama. Dit schooltje is in de loop van de jaren uitgegroeid met o.a steun van het Van Der Looij Welfare Fund en de basisschool in Mechelen tot een school van meer dan 350 kinderen. De school staat thans in Baddegama te boek als: Free Nursery Institute and Welfare Complex

Van der Looij Dutch school:
Veel van de kinderen die de nursery en primary school van Gunarathana Thero bezoeken, zijn afkomstig uit de armste gezinnen of zijn wezen en kinderen van één-ouder gezinnen die hun vader verloren hebben in de oorlog met het voor onafhankelijkheid strijdende Tamil-leger. Een strijd die zich vooral in het noorden en oosten van het schitterende eiland afspeelde. Door het wegvallen van de vaderfiguur was er amper een inkomstenbron voor het betreffende gezin.

Intussen bezoeken een 80-tal Tamil kinderen de school van Gunarathana. Ze zijn afkomstig uit de allerarmste families uit de regio. Samen met de andere kinderen hebben zij een Peace-group opgericht. Ze willen als voorbeeld van onderlinge verdraagzaamheid fungeren.

Welfare Complex:
Het doel van de monnik is niet alleen de kinderen een goede opleiding te beiden, maar ook hun moeders te scholen, zodat zij zelf voor hun gezin kunnen gaan zorgen. Zo zijn er op het schoolcomplex diverse scholingsprogramma’s voor ouderen waaronder een computer- en naaicursus.

Intussen heeft de monnik , samen met gerespecteerde burgers en boeddhistische monniken ter plekke in Sri Lanka ook een stichting van de grond getild die de naam van de op 2 april 2008 overleden Nederlandse pionier pater Harrie van der Looij draagt: Van der Looij Educational & Social Services Foundation.

Onder die stichting ressorteren behalve Free Nursery and Welfare Complex, Lotus Hill (een opvanghuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen), Sambodi House (een opvanghuis voor gehandicapte volwassen vrouwen) en Senehasa Senior Home (een bejaardenhuis voor de bij de Tsunami van 26 december 2004 eenzaam geraakte bejaarden). Voor de totstandkoming van met name het bejaardenhuis Senehasa heeft de Stichting van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka mede de basis gelegd. Recentelijk (2010) is er voor dit bejaardenhuis een aparte Nederlandse stichting in het leven geroepen: Stichting Senehasa. (www.senehasa.nl) Met deze stichting werkt Stichting van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka zeer nauw samen. Eenzelfde samenwerkingsverband streeft de stichting ook na met de mensen die zich de zorgen voor het Sambodi House (Finse stichting) en Lotus Hill (Zwitserse Stichting genaamd Sozialprojekte Sr Lanka) aantrekken.

De stichting wil zich voorlopig vooral inzetten voor het school- én welfareproject, teneinde haar algemene doelstelling te bereiken om de levensstandaard van de bevolking in de regio Baddegama, Hikkaduwa, Galle te verbeteren. De stichting, die uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, is geheel afhankelijk van externe financiële en materiële steun om haar werk naar behoren te kunnen doen. Om extra inkomsten te genereren houdt de stichting elke eerste zaterdag van de maand in Mechelen een kledinginzamelingsactie. Ook zamelt de stichting frituurvet in. In dit verband zijn daarvoor bij boerderijwinkel Géron aan de Pastoor Ruttenstraat 2 in Mechelen permanent een kleding- en gele frituurvetcontainer geplaatst. Iedereen kan daarin dus elke dag overtollige en afgedankte kleding droppen en het gebruikte frituurvet in plastic flessen of kannen aanleveren.

Wellicht is het goed te weten dat de Stichting op haar Srilankaanse complex tevens huisvestingsruimte voor stagiaires en vrijwilligers op het Free Nursery Institute heeft. Velen maakten daarvan reeds gebruik. In 2009 en 2010 was er een groep leerlingen van VMBO school Porta Mosana uit Gronsveld als zodanig actief. In 2009 staken de leerlingen hun handen flink uit de mouwen en realiseerden met hun sponsorinkomsten en lijfelijke bijdrage een nieuw toiletgebouw op het schoolcomplex. In 2010 droegen ze een letterlijk en figuurlijk steentje bij, om op het bejaardencomplex Senehasa ook een vrijwilligershome uit de grond te tillen. Van 2010 tot 2016 werden de pijlen gericht op Robs Educational Farm. Dat project is thans afgerond en operationeel. Nu worden de pijlen gericht op het verwezenlijken van een facelift bij de opvangtehuizen van gehandicapten (Lotus Home en Sambodi).